Future Conferences

DATES & LOCATION GENERAL CHAIR PROGRAM CHAIR
2025
December 7-10
Sheraton Seattle
Seattle, WA
Simon Taylor Anastasia Anagnostou
2026
Glasgow, Scotland
Navonil Mustafee  
2027
December 12-15
Sheraton San Diego Hotel & Marina
San Diego, CA
Christine Harvey